Om oss


Generelt Veilederne  AvtalerbetingelserGenerelt

Norske Naturveiledere er en privat forening. All overskudd går tilbake til formålet med foreningen. Foreningen er en fortsettelse av stiftelsen ved samme navn, men er en egen juridisk enhet, uten forpliktelsene til den gamle stiftelsen.

Vår adresse: Postboks 394, N-2001 Lillestrøm
Telefon: + 47 40 22 88 17
Fax: -
E-post: post#naturveilederne.no (# erstattes med @)
Organisasjonsnumer: NO 899 537 572. Ny organisasjonsform fra 1. januar 2012
Forretningsfører: Leif Gjerde

Ris og Ros - Spam overgrep

Foreningens formål er å:

 • formidle innsikt og forståelse for økologisk tankegang, der hver plante og dyr har en betydning for et større hele (økologisk system). Ingen planter eller dyr har forskjellig verdi. Verdiene i levende organismer tas fram kun med hensyn til hvilket funksjon de har overfor hverandre og mennesker.
 • gi en forståelse for hvilket innflytelse og påvirkning mennesker har på naturen, og gi folk en forståelse for begrepet naturlig, og hvilket konsekvenser mennesklig aktivitet kan forårsake. Videre ønsker vi å lære folk å tilegne seg en kritisk sans for den verden vi lever i, samt lære dem å resonere fram til egne konklusjoner.
 • søke å gjøre folk bevisst på naturen, dets kvaliteter og økologiske prosesser.

Foreningsens formål ønkes oppnådd ved å:

 • tilby konsekvensutredninger eller andre naturfaglige studier som er viktig for forvaltning av naturen og dets ressurser
 • tilby kurs for lærere, organisasjoner og enkeltpersoner
 • holde foredrag
 • arrangere ekskursjoner ute i naturen for bl.a. skoleelever, lærere og organisasjoner
 • publisere infomasjonsmateriell
 • gjøre informasjon tilgjengelig via internett

 

Web-side uten frames? Klikk her

 

 

Våre web-sider:

 


Presentasjon av veilederne

Leif Gjerde (55 år)
Interessen for natur startet allerede ved 10-års alderen. Siden har Gjerde vært engasjert i vernearbeid lokalt, nasjonalt og internasjonalt. I 1988 startet han Nordre Øyeren Biologiske Stasjon. Har hatt tillitsvern i Fet Natur & Ungdom, Nes/Sørum Natur & Ungdom, Naturvernforbundet i Fet, lokallagene til Norsk Ornitologisk Forening og Norsk Zoologisk Forening. Leder for Verdens Naturfond sitt fylkeslag i Oslo & Akershus når den eksisterte. Aktiv speider og speiderleder siden 1976.
Han har skrevet en rekke vitenskapelige og populære artikler innenfor naturfag, og en rekke hefter og brosjyrer er blitt produsert. For tiden arbeider han med fire bokprosjekt.


 


Nattevandring og flaggermustur med Vigernes skole i Skedsmo. Foto: Harald Gjerde.


Leif Gjerde har følgende erfaring innenfor skoleverket:

Skoletjenesten på Tøyen
På begynnelsen av 1990-tallet arbeidet Gjerde for Skoletjenesten ved de naturhistoriske museer på Tøyen i Oslo. Her hadde han ansvar for guiding av skoleklasser i veksthusene på Tøyen med nyttevekster som tema. Både barne- og ungdomsskoler samt videregående skoler benyttet seg av dette tilbudet.

Ekskursjoner for skoleklasser
Siden slutten av 1980-tallet har Gjerde arrangert turer for skoleklasser ved Riddersand, Hovinhøgda og Vigernes skoler i Fet og Skedsmo. Temaene for turene har bl.a. vært geologi, vann, moser, våtmark, fugl, urskog og fuglekasser. Det kan bl.a. nevnes at i mai/juni hvert år arrangerer han nattevandring for å høre på dyr som er aktive om natta. Tilbudet er frivillig og åpen også for foreldre og søsken. Hvert år deltar 300-500 personer på disse turene.

Foredrag
Allerede på ungdomskolen holdt Gjerde et foredrag ved Biologisk institutt i Oslo ang. et foreslått naturreservat han var engasjert i. Her var medlemmer av Norsk Ornitologisk Forening samlet fra hele Oslo og Akershus. Foredrag for skoleklasser, organisasjoner og museer er det siden blitt mange av. Han kombinerer gjerne lysbilder, lyd, medbrakte gjenstander og informasjonsmateriell på foredragene.

Lærervikar
I 1997 arbeidet Gjerde som vikar for Vigernes skole i Lillestrøm hvor han bisto klasseforstander til en 5. klasse. Vikariatet var fulltid i tidsrommet mellom påske og sommerferien.


 Generelle betingelser ved oppdrag

Nedenforstående betingelser og forutsetninger gjelder der Norske Naturveiledere har påtatt seg oppdrag for andre instanser. Avvik fra de generelle bestemmelsene kan gjøres hvis dette særskilt er avtalt i egen avtaledokument.

Ramme og innhold

 1. Prosjektbeskrivelse utarbeides i samarbeid med oppdragsgiver.

 2. Etter ønske fra oppdragsgiver vil normalt prosjektbeskrivelsen utgjøre basis for arbeidet, og budsjettet rammen.

 3. Ved prosjekter som varer mer enn en sesong eller kalenderår, vil NN lage en progresjonsrapport som opplyser om status og evt. foreløpige resultater. Større prosjekt vil også inneholde progresjonsrapporter.

 4. Der kjøring utgjør en vesentlig del av prosjektet, vil godtgjørelse pr. kjørte kilometer komme i tillegg. Her følger statens satser, som for tiden er 4,05 kroner pr. kilometer.

Forarbeid

 1. Ved bekreftede prosjektarbeid som senere annuleres av oppdragsgiver, skal det betales for arbeidstid og eventuelt innkjøpt materiell som ikke kan returneres.

 2. Turer og foredrag som avlyses mindre enn en uke før avtalt tid av oppdragsgiver, må betales fullt ut.

Regnskap, betaling

 1. Regnskapslovens frister på 10 dagers betalingsfrist gjelder, også for instanser som er knyttet til norske myndigheter, deres datterselskaper eller selskaper de er medeiere i.

 2. Person i selskap det er inngått avtale med, og den nærmeste avdeling denne er knyttet til, står solidarisk ansvarlig for å betale skyldig faktura til NN. Hvis dokumentert skyldig beløp ikke blir betalt blir personen fulgt økonomisk slik rettspraksis er i Norge. Det er personen som har inngått avtalen i selskapet som må sørge for at betaling til NN blir gjort.

 3. All ubetalt arbeid (f.eks. dugnad) tas med i fakturaen, men samtidig krediteres (kreditnota) det ubetalte arbeidet. Dette gjøres slik at frivillig arbeid og de reelle kostnadene for et arbeid skal bli synlig i både NN sitt regnskap og regnskapet til oppdragsgiver. På denne måten gjøres begge parter også pliktig til å regnskapsføre det frivillige arbeidet.

 4. Som en ideell organisasjon ønsker vi å ha et lavest mulig prisnivå til oppdragsgivere, uten at vi utnyttes for at vi driver med et ideelt arbeid. I grove trekk betyr dette at vi speiler våre priser mot oppdragsgiver. Dette betyr at vi opperer med samme priser som oppdragsgiver. F.eks. hvis det arrangeres en skoletur, og lærerne er betalt for arbeidet, vil også NN ta fullt ut betalt etter lærernes egne satser (KS-satsene). Det samme gjelder også hvis det er et offisielt oppdrag. Hvis det er elevene selv som betaler for turen (fra klassekassen), og lærer deltar på dugnad, faktureres kun for fysiske utgifter. Priser står oppført under egne kategorier i menyen.

 5. NN kan ikke ta betalt for samme oppdrag to ganger, f.eks. til to forskjellige instanser.

Feltarbeid

 1. NN er ikke ansvarlig for faktorer vi ikke kan kontrollere, slik som forhold rundt vær eller andre naturlige forhold som kan påvirke feltarbeidet.

 2. Ved oppdragsgivers bestilling av uansvarlig sene prosjekt er det disse som sitter med ansvaret for at resultatet fra feltarbeidet kan bli ufullstendig eller missvisende.

 3. NN forbeholder seg retten til å endre metodikk under feltarbeidet hvis dette viser seg å være formålstjenelig, dette til tross for om prosjektbeskrivelsen skisserer noe annet.

 4. Ved påbegynte oppdrag må hele feltarbeidet betales når oppdraget blir annulert. Dette gjelder der det ikke er mulig for NN å starte alternative prosjekt fordi sesongen har begynt.

 5. NN forbeholder seg retten til å kombinere flere prosjekt og annet feltarbeid på samme tur, så lenge dette ikke går ut over tidsrammen eller budsjettet. Dette forutsetter at NN fører timeliste slik at tidsbudsjettene for de respektive prosjekt kan holdes adskilt.

Resultat

 1. I prinsippet får oppdragsgiver det som er betalt for. Resultatene fra ekstra arbeid tilhører NN som således har enerett på disse resultatene. Hvis oppdragsgiver får tilgang til alle resultatene, kan disse kun brukes etter overensstemmelse med NN.

 2. Der NN har utført feltarbeid på egen tid, og som ikke ligger innenfor oppdragsgivers budsjettramme, tilhører dataene foreningen. Slik data kan selvfølgelig kjøpes i ettertid mot at kostnadene dekkes.

 3. Rapport fra arbeidet leveres oppdragsgiver senest 3 måneder etter at feltarbeidet er avsluttet, hvis ikke annet er avtalt. Der det er problemer for NN å levere sluttrapport, må dette gjøres rede for overfor oppdragsgiver, med forslag om ny frist.

 4. Resultatene fra oppdragene kan brukes fritt av NN, hvis ikke annet er avtalt. Det forutsettes alikevel at oppdragsgiver får all kreditering for arbeidet.

 

 

 

 


 


Sist oppdatert 1. juli 2023


besøkende siden 10. mai 2011